Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου η τέως Λαϊκή


Η τέως Λαϊκή Τράπεζα καθίσταται πλέον ο μόνος μεγαλομέτοχος της νέας Τράπεζας Κύπρου, μετά και τα σχετικά διατάγματα που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με... σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, "οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων (κούρεμα) κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας".

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 20133 με βάση το οποίο η Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Λαϊκή Τράπεζα για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013.

Σημειώνεται εξάλλου, ότι το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ανακεφαλαιοποίηση και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας. Με την απορρόφηση και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο.

"Οι πιο πάνω εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του Τροποποιητικού Διατάγματος Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου, η ονομαστική αξία όλων των μετοχών Τάξης Δ (δηλαδή οι προηγούμενοι μέτοχοι και κάτοχοι αξιογράφων), από €1,00 η κάθε μια μειώνεται σε μετοχές τάξης Δ ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, μετά τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α', των Μετοχών Τάξης Β', Μετοχών Τάξης Γ' και Μετοχών Τάξης Δ' σε Συνήθεις Μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Σημειώνεται πως οποιεσδήποτε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου. 5. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν την μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.
alithia.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...